Carpri AB

Carpri AB är en konstruktions- och byggnadsingenjörsbyrå som säljer tjänster med kunskap och personligt engagemang.

Vi som jobbar på Carpri har många års erfarenhet från ledande svenska teknikkonsultföretag.

Vi har det stora företagets kompetenser och erfarenheter tillsammans med det lilla företagets kundinriktning, entreprenörsanda och snabba beslutsvägar.

Byggledning

Carpri AB genomför byggledning med planering och uppföljning av olika yrkesgruppers arbete. Uppgifter som att hålla byggmöten, utföra kontroller, bevaka projektets budget och tidplan ingår i uppdraget.

Vi är antingen byggherreombud eller fungerar som produktionsledare på byggplatsen. I slutskedet sker besiktningen och vi tar då fram alla de handlingar som förvaltaren behöver såsom relationshandlingar, drifts- och underhållsinstruktioner och garantier. Vi tar fram tidiga kostnadsbedömningar som beslutsunderlag förkommande byggnation. Noggrannare kalkyler utförs när det finns färdiga handlingar, ritningar och beskrivningar, som kalkylunderlag. Vi upprättar beskrivningar för både Total- och Generalentreprenader.

Projektering

Carpri framställer konstruktionshandlingar, bygglov, element-, montage- och smidesritningar. Vi jobbar i programvarorna AutoCad Architecture, Revit och Tekla. Våra konstruktionsuppdrag omfattar såväl nybyggnad som om- och tillbyggnad och spänner över betong-, trä- och stålkonstruktioner.

Våra tjänster sträcker sig från tidiga skeden, såsom utredningar och kontrollberäkningar, till färdigställande med slutdokumentation. Våra kunder finns bland Produktions- och tillverkningsindustrin, fastighetsbolag, kommunala förvaltningar, byggentreprenörer och privata byggherrar.

Projekteringsledning

Med projekteringsledning menar vi samordning, styrning och uppföljning av en projektering. Projekteringsledaren samordnar olika grupper och styr projekteringen mot fastställda mål.
Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Som oberoende projekteringsledare bevakar vi kundens intressen och ser till att insatserna anpassas för att möta kundens ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav.

Statiska beräkningar

Carpri utför dimensionering och hållfasthetsberäkningar inom stål och betong. Med 25-årig erfarenhet inom statiska beräkningar och ett gediget intresse utför vi stora som små dimensionerings-uppdrag. Vi arbetar bland annat med Fem-Design 3D Structure inkl. betongdimensionering och ståldimensionering enligt eurokoderna med EKS. Detta innebär att vi utför kompletta beräkningar i 3D.

Kontrollansvarig enligt PBL

Carpri har personal som är certifierade som kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen, PBL. Kvalifikationsnivå K, komplicerad art, riksbehörighet.

”Varje bygglovspliktigt bygge behöver en kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen. Det är viktigt att den kvalitetsansvarige knyts till projektet redan från början, för att vara en aktiv part genom hela byggprocessen, från projektering till överlämnande. ”

Vår arbetsorganisation

Konstruktion

Statiska beräkningar

Stål

Betong

Trä

Mark

3D-modellering

Byggadministration

Byggprojektledning

Kontrollansvar PBL

Upphandlingar

Kalkyler

Utredningar

Projekteringssamordning

Bygglovshandlingar

Byggbeskrivningar

BAS-U

BAS-P