Kvalitets- & miljöarbete

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 av SCAB.
Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 av SCAB.

Kvalitetspolicy

Vår policy är att arbeta för kvalitet. Både när det gäller handlingars utformning och riktighet, som i fråga om den färdiga byggnadens tekniska hållbarhet.

Vi arbetar för att leverera inom överenskommen tidsram, vara tillgängliga och har möjlighet att utföra uppdrag i närtid. Vi utför vårt arbete effektivt och ansvarsfullt i enlighet med krav, lagar och bestämmelser. Vi förbättrar ständigt vårt kvalitetsledningssystem.

Vi har en hög arbetsmoral och har kul när vi arbetar.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan vid inköp, transporter och annan resursanvändning. Vi föreslår miljövänliga initiativ, lösningar och alternativ till våra kunder. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vårt miljöledningssystem. Vi har god kännedom om, och följer lagar, krav och bestämmelser.

Datum: 2020-05-07 Reviderad: 2021-09-22

Affärsetik
Carpri prioriterar högt att driva en ansvarsfull och hållbar verksamhet, affärsetik är något vi lutar oss mot i alla lägen och affärer. Vi agerar alltid som det pålitliga företag vi är och arbetar hårt för att skapa relationer byggda på förtroende och engagemang, både kunder och leverantörer ska känna sig trygga med att vi hanterar konfidentiell information på säkrast möjliga sätt.
I alla aspekter följer vi högsta möjliga sociala, etiska och miljömässiga standarder.

Mutor och korruption
Situationer där personliga/ekonomiska intressen beblandas med företagets affärer är förbjudna. Skulle en sådan situation uppstå är alla anställda skyldiga att rapportera detta till styrelsen eller närmsta chef för hantering.

Mångfald och jämställdhet
Alla människor ska behandlas med respekt och värdighet. Arbetsgivare har stor inverkan på medarbetarnas välbefinnande och har därför stora skyldigheter gentemot dem.
Våra anställda väljs ut och anställs utifrån deras kvalifikationer och förmågor.
Att diskriminera någon efter kön, ålder, religion eller andra övertygelser, kast, social bakgrund, funktionshinder, etniskt, nationellt eller territoriellt ursprung, nationalitet, medlemskap i fackförening eller medlemskap i någon annan legitim organisation, politisk tillhörighet eller åsikt, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, familjeansvar, civilstånd, sjukdom, graviditet eller andra tillstånd som kan ge upphov till diskriminering, är inte accepterat av Carpri.
Anställningsavtal och sekretessavtal upprättas och undertecknas av båda parter innan varje anställning.

Mänskliga rättigheter
Vi stöttar och respekterar mänskliga rättigheter i allt vi gör. Vi tolererar inte olagligt arbete såsom tvångsarbete/ obligatoriskt arbete och barnarbete. Trakasserier som fysisk eller psykisk omänsklig behandling, kroppsstraff, hot eller falska löften kommer att leda till uppsägning från Carpri.

Leverantörer
Vi på Carpri ser stor vikt i att de få leverantörer vi använder oss av har samma principer gällande mänskliga rättigheter och jämställdhet som oss. Vi är ständigt uppmärksamma och vid eventuella misstankar tar vi oss rätten att kontrollera att företaget har samma grunder och värderingar som oss. Vid större samarbeten ska detta även stå i avtal.

Arbetsmiljö
Alla anställda på Carpri arbetar dagligen i en hälsosam och säker arbetsmiljö. Att arbetsrelaterade olyckor inträffar på Carpri är högst ovanligt men vi ser ändå till att alla anställda informeras om vilka säkerhetsregler som gäller och hur man ska agera / hitta rätt utrustning vid nödsituation. Carpri arbetar för att förhindra risk för olyckor, bristande respekt för säkerhetsregler tolereras inte.

Vi tillhandahåller höjbara skrivbord och gymmedlemskap för att förhindra kroppsliga problem efter datorarbeten.

Personlig information samlas endast in vid behov och lagras i låsta skåp / servrar dit endast ett fåtal personer har tillgång.

Lönenivån i företaget speglar nivån på den anställdes kompetens och kvalifikationer och gäller ordinarie arbetstid. Lönerna betalas i tid, regelbundet och på ett transparent sätt. Övertid kompenseras. Varje anställd har rätt till regelbundna raster i vardagen, betald semester samt två lediga dagar var sjunde dag.

Carpri arbetar utifrån förutsättningen att de anställdas välbefinnande resulterar i en hållbar, sund och produktiv organisation. Två gånger om året inbjuds de anställda till individuella utvecklingssamtal med ledningen för att diskutera utvecklingsmöjligheter och välbefinnande.

Miljöaspekter i egna lokaler
Carpri uppmuntrar alla anställda att värna om miljön. På kontoret gör alla sitt bästa för att minimera negativa effekter på miljön, som att sortera avfall och göra vårt bästa för att minimera energiförbrukning.

Miljöaspekter i projekt
Carpri utför konsulttjänster och erbjuder lösningar som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling för samhället. Vi strävar efter att minimera all negativ miljöpåverkan genom att använda långsiktigt hållbara metoder i de projekt vi genomför. När nya uppdrag eller tjänster, som kan ha en betydande miljöpåverkan, introduceras i företaget utvärderas de för en eventuell revidering av uppsatta miljömål. Miljömålen och miljöledningsprogrammet är inkluderat i budgetprocessen. Den revideras årligen och fastställs av ledningsgruppen vid fastställda genomgångar.

Efterlevnad av etik och regler
En gång om året hålls ett möte för att påminna anställda om etiken och reglerna hos Carpri. Eventuellt uppkomna fall av att uppförandekoden inte följs hanteras och åtgärdas av företagets VD.

Hantering av klagomål och åsikter

Alla leverantörer, kunder och anställda på Carpri AB ska känna att åsikter och klagomål hörs och rättas till. Anställd som tar emot klagomål eller åsikt ska rapportera dessa till VD eller ekonomiavdelning. Ekonomi@carpri.se / Thomas.linder@carpri.se

Rutin

  1. Vi kommer att bekräfta att ärendet blivit mottaget så snart som möjligt.
  2. Vi kommer ta kontakt inom två veckor och informera om eventuella åtgärder.
  3. Om det inte finns anledning av oss att vidta åtgärder kommer information om varför.
  4. Om orsaken till klagomålet ligger utanför vårt ansvarsområde kommer vi att informera berörda parter om klagomålet.
  5. Vi kommer att vidta åtgärder tills ärendet avslutas.