Kontrollansvar vid byggnation

Varje år utför vi flertalet kontrollansvarsuppdrag åt såväl privatpersoner som företag. I rollen som kontrollansvariga är vi byggherrens rådgivare under hela projektet och är behjälpliga vid framställandet av bl.a. en projektanpassad kontrollplan. Detta med hjälp av riskbedömningar i tidigt skede. Vi närvarar vid tekniskt samråd, besiktningar samt arbetsplatsbesök under byggnationen. Som kontrollansvariga tar vi, tillsammans med byggherren, fram en avfallshanteringsplan där vi identifierar vilket avfall som kommer hanteras i projektet samt om det finns några återanvändbara byggprodukter.

Vi har certifieringsbehörighet N och K vilket innebär att vi får agera kontrollansvariga i projekt med såväl normal art som komplicerad art. Exempel på normal art är nybyggnad- och ändring av en- eller tvåbostadhus och komplicerad art är nybyggnationer av fler än två våningar samt byggnader med stora spännvidder. Vi har agerat kontrollansvariga i både mindre renoveringsprojekt, nybyggnationer av en- och tvåbostadshus, kontor med tillhörande garage samt större renoveringar av exempelvis hotell mm.

Ka-uppdraget utökas ofta, i samråd med byggherren, till att innefatta utökad byggkontroll. Då hjälper vi till med avtal, upphandlingar, tekniska lösningar, dokumenterade enskillda kontroller efter behov.

PROJEKT: Kontrollansvar enlig Plan & Bygglagen

KATEGORI: Övriga projekt

BESKRIVNING: Kontrollansvar

KONTAKT: Elin Sköld