Go to Top

OM OSS

Byggledning

Carpri AB genomför byggledning med planering och uppföljning av olika yrkesgruppers arbete. Uppgifter som att hålla byggmöten, utföra kontroller, bevaka projektets budget och tidplan ingår i uppdraget.
Vi är antingen byggherreombud eller fungerar som produktionsledare på byggplatsen. I slutskedet sker besiktningen och vi tar då fram alla de handlingar som förvaltaren behöver såsom relationshandlingar, drifts- och underhållsinstruktioner och garantier. Vi tar fram tidiga kostnadsbedömningar som beslutsunderlag förkommande byggnation. Noggrannare kalkyler utförs när det finns färdiga handlingar, ritningar och beskrivningar, som kalkylunderlag. Vi upprättar beskrivningar för både Total- och Generalentreprenader.

Projektering

Carpri framställer konstruktionshandlingar, bygglov, element-, montage- och smidesritningar. Vi jobbar i AutoCad Architecture, Revit och Tekla.
Våra konstruktionsuppdrag omfattar såväl nybyggnad som om- och tillbyggnad och spänner över betong-, trä- och stålkonstruktioner.
Våra tjänster sträcker sig från tidiga skeden, såsom utredningar och kontrollberäkningar, till färdigställande med slutdokumentation. Våra kunder finns bland Produktions- och tillverkningsindustrin, fastighetsbolag, kommunala förvaltningar, byggentreprenörer och privata byggherrar.

Projekteringsledning

Med projekteringsledning menar vi samordning, styrning och uppföljning av en projektering. Projekteringsledaren samordnar olika grupper och styr projekteringen mot fastställda mål.
Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Som oberoende projekteringsledare bevakar vi kundens intressen och ser till att insatserna anpassas för att möta kundens ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav.

Statiska beräkningar

Carpri utför dimensionering och hållfasthetsberäkningar inom stål och betong. Med 25-årig erfarenhet som Statiker och ett gediget intresse utför vi stora som små dimensionerings-uppdrag. Vi arbetar bland annat med FEM-Design 3D Structure inkl. betongdimensionering enligt Eurocode EC2, samt ståldimensionering enligt BSK eller EC3 (EC1090-1). Detta innebär att vi utför kompletta beräkningar i 3D.

StruSoft

Kontrollansvarig enligt PBL

Carpri har personal som är certifierade som kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen, PBL. Kvalifikationsnivå K, komplicerad art, riksbehörighet.
”Varje bygglovspliktigt bygge behöver en kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen. Det är viktigt att den kvalitetsansvarige knyts till projektet redan från början, för att vara en aktiv part genom hela byggprocessen, från projektering till överlämnande. ”

Kvalitets- och Miljöpolicy

Carpri AB utför konsulttjänster och erbjuder lösningar som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling för samhället. Vi arbetar för att minimera all negativ miljöpåverkan genom att använda långsiktigt hållbara metoder i de projekt vi genomför. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt kvalitet- och miljölednings-system genom årligt granskningsarbete.

Carpri AB ska med kvalitets- och miljöansvar utforma uppdraget med omsorg och känsla för teknik och funktion. Uppdraget ska också utformas med beaktande av drifts- och anläggningskostnader.

Slutprodukten ska utföras till belåtenhet och motsvara de bindande krav, avsikter och förväntningar som upp­dragsgivaren ställer på resultatet.

Ovanstående uppnås bland annat genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande. Carpri AB är lyhörd för utveckling av metoder, material och administrativa rutiner som stärker uppsatta mål.

Varje uppdrag ska resultera i en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer till Carpri AB med nya uppdrag.

Carpri AB arbetar kontinuerligt med att förbättra kvalitet- och miljöpolicyn